public issue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public issue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public issue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public issue.

Từ điển Anh Việt

  • Public issue

    (Econ) Phát hành công cộng.

    + Phương pháp thực hiện một sự phát hành mới về CHỨNG KHOÁN trong đó cơ quan phát hành, chẳng hạn một công ty hoặc một chính quyền địa phương bán các chứng khoán một cách trực tiếp cho công chúng với mức giá ấn định.