insistency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insistency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insistency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insistency.

Từ điển Anh Việt

 • insistency

  /in'sistənsi/

  * danh từ

  (như) insistence

  điều cứ nhất định; điều đòi khăng khăng, điều cố nài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insistency

  Similar:

  imperativeness: the state of demanding notice or attention

  the insistence of their hunger

  the press of business matters

  Synonyms: insistence, press, pressure

  insistence: the act of insisting on something

  insistence on grammatical correctness is a conservative position