iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iron.

Từ điển Anh Việt

 • iron

  /'aiən/

  * danh từ

  sắt

  chất sắc (thuốc bổ)

  đồ sắt, đồ dùng bằng sắt

  bàn là

  ((thường) số nhiều) xiềng, bàn đạp (ngựa); cái giá (để nắn chân vẹo...)

  to be in irons: bị khoá tay; bị xiềng xích

  (từ lóng) súng lục

  to have many irons in the fire

  có nhiều việc trong một lúc

  có nhiều mưu lắm kế

  to strike while the iron is hot

  không để lỡ mất cơ hội

  * tính từ

  bằng sắt

  cứng cỏi, sắt đá

  nhẫn tâm

  * ngoại động từ

  tra sắt vào; bọc sắt

  xiềng xích

  là (quần áo...)

  * nội động từ

  là quần áo

  to iron out

  giải quyết (khó khăn, vấn đề...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • iron

  * kỹ thuật

  bàn là

  bọc sắt

  đồ sắt

  đường sắt

  là (quần áo)

  mỏ hàn

  mỏ hàn đồng

  mỏ hàn vảy

  sắt

  sắt rèn

  xây dựng:

  bằng sắt

  hóa học & vật liệu:

  đồ bằng sắt

  toán & tin:

  đồ dùng bằng sắt

  y học:

  sắt (nguyên tố hóa học, ký hiệu Fe)

  điện:

  sắt [thép]

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • iron

  a heavy ductile magnetic metallic element; is silver-white in pure form but readily rusts; used in construction and tools and armament; plays a role in the transport of oxygen by the blood

  Synonyms: Fe, atomic number 26

  a golf club that has a relatively narrow metal head

  implement used to brand live stock

  Synonyms: branding iron

  home appliance consisting of a flat metal base that is heated and used to smooth cloth

  Synonyms: smoothing iron

  press and smooth with a heated iron

  press your shirts

  she stood there ironing

  Synonyms: iron out, press

  Similar:

  cast-iron: extremely robust

  an iron constitution