iron hand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iron hand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iron hand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iron hand.

Từ điển Anh Việt

  • iron hand

    /'aiən'hænd/

    * danh từ

    sự kiểm soát chặt chẽ; sự cai trị hà khắc, bàn tay sắt ((nghĩa bóng))