consider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consider.

Từ điển Anh Việt

 • consider

  /kən'sidə/

  * động từ

  cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ

  all things considered: sau khi đã cân nhắc mọi điều

  để ý đến, quan tâm đến, lưu ý đến

  to consider the feelings of other people: quan tâm đến những tình cảm của người khác

  xem như, coi như

  he considers himself very important: tự nó coi mình là quan trọng lắm

  có ý kiến là

 • consider

  xét, chú ý đến cho rằng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • consider

  * kỹ thuật

  cân nhắc

  toán & tin:

  chú ý đến

  xét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • consider

  take into consideration for exemplifying purposes

  Take the case of China

  Consider the following case

  Synonyms: take, deal, look at

  show consideration for; take into account

  You must consider her age

  The judge considered the offender's youth and was lenient

  Synonyms: count, weigh

  think about carefully; weigh

  They considered the possibility of a strike

  Turn the proposal over in your mind

  Synonyms: debate, moot, turn over, deliberate

  regard or treat with consideration, respect, and esteem

  Please consider your family

  Similar:

  see: deem to be

  She views this quite differently from me

  I consider her to be shallow

  I don't see the situation quite as negatively as you do

  Synonyms: reckon, view, regard

  study: give careful consideration to

  consider the possibility of moving

  think: judge or regard; look upon; judge

  I think he is very smart

  I believe her to be very smart

  I think that he is her boyfriend

  The racist conceives such people to be inferior

  Synonyms: believe, conceive

  regard: look at attentively

  view: look at carefully; study mentally

  view a problem

  Synonyms: look at