moot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moot.

Từ điển Anh Việt

 • moot

  /mu:t/

  * danh từ

  (pháp lý) sự thảo luận, sự tranh luận (của sinh viên luật về một vụ án giả định để thực tập)

  (sử học) cuộc hội nghị, cuộc hội họp

  * tính từ

  có thể bàn, có thể tranh luận

  a moot point (question): một điểm (vấn đề) có thể bàn

  * ngoại động từ

  nêu lên để bàn (vấn đề)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moot

  a hypothetical case that law students argue as an exercise

  he organized the weekly moot

  of no legal significance (as having been previously decided)

  Similar:

  consider: think about carefully; weigh

  They considered the possibility of a strike

  Turn the proposal over in your mind

  Synonyms: debate, turn over, deliberate

  arguable: open to argument or debate

  that is a moot question

  Synonyms: debatable, disputable