debatable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debatable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debatable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debatable.

Từ điển Anh Việt

  • debatable

    /di'beitəbl/

    * tính từ

    có thể tranh luận, có thể thảo luận, có thể bàn cãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet