disputable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disputable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disputable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disputable.

Từ điển Anh Việt

  • disputable

    /dis'pju:təbl/

    * tính từ

    có thể bàn cãi, có thể tranh cãi; không chắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet