count nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

count nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm count giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của count.

Từ điển Anh Việt

 • count

  /kaunt/

  * danh từ

  bá tước (không phải ở Anh) ((xem) earl)

  sự đếm; sự tính

  body count: việc đếm xác (sau một trận đánh)

  tổng số

  điểm trong lời buộc tội

  sự hoãn họp (khi chỉ có dưới 40 nghị viên có mặt) (nghị viện Anh) ((cũng) count-out)

  to keep count of

  biết đã đếm được bao nhiêu

  to lose count of

  không nhớ đã đếm được bao nhiêu

  * ngoại động từ

  đếm; tính

  kể cả, gồm cả, tính đến, kể đến

  there were forty people there, not count ing the children: có bốn mươi người ở đây, không kể trẻ em

  coi là, coi như, chom là

  to count oneself fortunate: tự coi là được may mắn

  * nội động từ

  đếm, tính

  to count from one to twenty: đếm từ 1 đến 20

  có giá trị; được kể đến, được tính đến, được chú ý đến, được quan tâm đến

  that doesn't count: chuyện ấy không đáng quan tâm đến

  to count down

  đếm ngược từ 10 đến 0 (trong các cuộc thí nghiệm...)

  to count on

  to count upon

  hy vọng ở, trông mong ở

  to count out

  để riêng ra, không tính vào (một tổng số)

  đếm ra, lấy ra

  tuyên bố bị đo ván (quyền Anh) (sau khi đã đếm đến 10 mà chưa dậy được)

  hoãn họp (vì không đủ 40 người) (nghị viện Anh)

  to count up

  cộng sổ, tính sổ

  to count the cost

  tính toán hơn thiệt

  to count as (for) dead (lost)

  coi như đã chết (mất)

  to count for much (little, nothing)

  rất (ít, không) có giá trị, rất (ít, không) có tác dụng

  to count one's chickens before thay are hatched

  (xem) chicken

 • count

  (Tech) đếm (d/đ); tính (d/đ); kiểm (đ)

 • count

  sự đếm; sự tính toán || đếm, tính toán; quyết toán c. by twos, three

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • count

  * kinh tế

  đếm

  sự đếm

  sự tính

  tính (tiền...)

  * kỹ thuật

  đếm

  lần đếm

  quyết toán

  số đếm

  số lượng

  sự đếm

  sự tính toán

  tính

  tính toán

  xung được đếm

  dệt may:

  chỉ số sợi

  hóa học & vật liệu:

  tính riêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • count

  the total number counted

  a blood count

  the act of counting; reciting numbers in ascending order

  the counting continued for several hours

  Synonyms: counting, numeration, enumeration, reckoning, tally

  a nobleman (in various countries) having rank equal to a British earl

  determine the number or amount of

  Can you count the books on your shelf?

  Count your change

  Synonyms: number, enumerate, numerate

  have weight; have import, carry weight

  It does not matter much

  Synonyms: matter, weigh

  name or recite the numbers in ascending order

  The toddler could count to 100

  put into a group

  The academy counts several Nobel Prize winners among its members

  Synonyms: number

  include as if by counting

  I can count my colleagues in the opposition

  have a certain value or carry a certain weight

  each answer counts as three points

  have faith or confidence in

  you can count on me to help you any time

  Look to your friends for support

  You can bet on that!

  Depend on your family in times of crisis

  Synonyms: bet, depend, look, calculate, reckon

  Similar:

  consider: show consideration for; take into account

  You must consider her age

  The judge considered the offender's youth and was lenient

  Synonyms: weigh

  reckon: take account of

  You have to reckon with our opponents

  Count on the monsoon