bet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bet.

Từ điển Anh Việt

 • bet

  /bet/

  * danh từ

  sự đánh cuộc

  to lay (make) a bet: đánh cuộc

  to lose a bet: thua cuộc

  to win a bet: thắng cuộc

  tiền đánh cuộc

  * (bất qui tắc) động từ bet, betted

  đánh cuộc, đánh cá

  to bet an someone's winning: đánh cuộc ai thắng

  to bet against someone's winning: đánh cuộc ai thua

  to bet on a certainty

  chắc ăn rồi mới đánh cuộc; đánh cuộc nắm chắc phần thắng

  to bet one's shirt

  bán cả khố đi mà đánh cuộc

  you bet

  anh có thể coi cái đó là một điều chắc chắn

 • bet

  (lý thuyết trò chơi) đánh cuộc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bet

  * kinh tế

  có cược

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đánh cuộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bet

  the act of gambling

  he did it on a bet

  Synonyms: wager

  maintain with or as if with a bet

  I bet she will be there!

  Synonyms: wager

  stake on the outcome of an issue

  I bet $100 on that new horse

  She played all her money on the dark horse

  Synonyms: wager, play

  Similar:

  stake: the money risked on a gamble

  Synonyms: stakes, wager

  count: have faith or confidence in

  you can count on me to help you any time

  Look to your friends for support

  You can bet on that!

  Depend on your family in times of crisis

  Synonyms: depend, look, calculate, reckon