betide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

betide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm betide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của betide.

Từ điển Anh Việt

 • betide

  /bi'taid/

  * (bất qui tắc) động từ betid

  xảy đến, xảy ra

  whatever [may] betide: dù có việc gì xảy ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • betide

  Similar:

  befall: become of; happen to

  He promised that no harm would befall her

  What has become of my children?

  Synonyms: bechance