befall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

befall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm befall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của befall.

Từ điển Anh Việt

 • befall

  /bi'fɔ:l/

  * (bất qui tắc) động từ befell; befallen

  xảy đến, xảy ra

  whatever may befall: dù đã có xảy ra cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • befall

  become of; happen to

  He promised that no harm would befall her

  What has become of my children?

  Synonyms: bechance, betide

  Similar:

  happen: happen, occur, or be the case in the course of events or by chance

  It happens that today is my birthday

  These things befell" (Santayana)

  Synonyms: bechance