betoken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

betoken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm betoken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của betoken.

Từ điển Anh Việt

  • betoken

    /bi'toukən/

    * ngoại động từ

    báo hiệu, chỉ rõ

Từ điển Anh Anh - Wordnet