bespeak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bespeak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bespeak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bespeak.

Từ điển Anh Việt

 • bespeak

  /bi'spi:k/

  * (bất qui tắc) ngoại động từ bespoke

  /bi'spouk/; bespoke, bespoken

  /bi'spoukn/

  đặt trước, giữ trước, đặt (hàng)

  chứng tỏ, tỏ ra; cho biết

  his polite manners bespeak him [to be] a well-bred man: tác phong lễ phép của anh ấy chứng tỏ anh là con nhà gia giáo

  (thơ ca) nói với (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bespeak

  be a signal for or a symptom of

  These symptoms indicate a serious illness

  Her behavior points to a severe neurosis

  The economic indicators signal that the euro is undervalued

  Synonyms: betoken, indicate, point, signal

  Similar:

  request: express the need or desire for; ask for

  She requested an extra bed in her room

  She called for room service

  Synonyms: call for, quest