signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của signal.

Từ điển Anh Việt

 • signal

  /'signl/

  * danh từ

  dấu hiệu, tín hiệu; hiệu lệnh

  signals are made by day with flags and by night with lights: ban ngày tín hiệu đánh bằng cờ, ban đêm bằng đèn

  to give the signal for advance: ra hiệu tiến lên

  signalof distress: tính hiệu báo lâm nguy

  * tính từ

  đang kể, đáng chú ý, nổi tiếng; gương mẫu; nghiêm minh

  signal virtue: đạo đức gương mẫu

  signal punishment: sự trừng phạt nghiêm minh

  dùng làm dấu hiệu, để ra hiệu

  * ngoại động từ

  ra hiệu, báo hiệu; chuyển (tin tức, lệnh) bằng tính hiệu

  to signal to someone to stop: ra hiệu cho ai dừng lại

 • signal

  tín hiệu

  carry initiating s. tín hiệu chuyển ban đầu

  coded s. tín hiệu mã hoá

  correcting s. tín hiệu sửa chữa

  cut-off s. tín hiệu tắt

  delayed s. tín hiệu trễ

  emergency s. tín hiệu hỏng

  error s. tín hiệu sai

  feedback s. tín hiệu liên hệ ngược

  gating s. tín hiệu đảo mạch

  incoming s. (điều khiển học) tín hiệu vào

  inhibit s. (điều khiển học) tín hiệu cấm

  interleaved s. tín hiệu đan nhau

  modulating s. (điều khiển học) tín hiệu biến điệu

  monitor s. (điều khiển học) tín hiệu kiểm tra

  pilot s. (điều khiển học) tín hiệu [điều khiển, kiểm tra]

  quantized s. tín hiệu lượng tử hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • signal

  * kỹ thuật

  báo hiệu

  cột tiêu

  dấu hiệu

  phát tín hiệu

  xây dựng:

  biển báo hiệu

  dựng cột tiêu

  mốc tiêu

  cơ khí & công trình:

  hiệu báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • signal

  any nonverbal action or gesture that encodes a message

  signals from the boat suddenly stopped

  Synonyms: signaling, sign

  any incitement to action

  he awaited the signal to start

  the victory was a signal for wild celebration

  an electric quantity (voltage or current or field strength) whose modulation represents coded information about the source from which it comes

  notably out of the ordinary

  the year saw one signal triumph for the Labour party

  Similar:

  sign: communicate silently and non-verbally by signals or signs

  He signed his disapproval with a dismissive hand gesture

  The diner signaled the waiters to bring the menu

  Synonyms: signalize, signalise

  bespeak: be a signal for or a symptom of

  These symptoms indicate a serious illness

  Her behavior points to a severe neurosis

  The economic indicators signal that the euro is undervalued

  Synonyms: betoken, indicate, point