prefigure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prefigure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prefigure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prefigure.

Từ điển Anh Việt

  • prefigure

    /pri:'figə/

    * ngoại động từ

    biểu hiện trước; miêu tả trước; hình dung trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet