bethe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bethe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bethe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bethe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bethe

    United States physicist (born in Germany) noted for research in astrophysics and nuclear physics (1906-2005)

    Synonyms: Hans Bethe, Hans Albrecht Bethe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).