look nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

look nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm look giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của look.

Từ điển Anh Việt

 • look

  /luk/

  * danh từ

  cái nhìn, cái ngó, cái dòm

  to have a look at: nhìn đến, ngó đến

  vẻ, vẻ mặt, nét mặt, vẻ ngoài

  an impressive look: vẻ oai vệ

  good looks: vẻ đẹp, sắc đẹp

  one must not hang a man by his looks

  do not judge a man by his looks

  không nên trông mặt mà bắt hình dong

  * động từ

  nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý

  look! the sun is rising: nhìn kìa! mặt trời đang lên

  mở to mắt nhìn, giương mắt nhìn

  don't look like that: đừng giương mắt ra như thế

  ngó đến, để ý đến, đoái đến, lưu ý

  look that the door be not left open: lưu ý đừng để cửa bỏ ngỏ

  mong đợi, tính đến, toan tính

  do not look to hear from him for some time: đừng có mong đợi tin gì của nó trong một thời gian nữa

  hướng về, xoay về, quay về, ngoảnh về

  the room looks west: gian buồng hướng tây

  có vẻ, giống như

  to look healthy: trông có vẻ khoẻ

  it looks like rain: có vẻ như trời muốn mưa

  to look about

  đợi chờ

  to look about for

  tìm kiếm; nhìn quanh

  to look about one

  nhìn quanh

  đắn đo, nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm gì

  to look after

  nhìn theo

  trông nom, chăm sóc

  to look after patients: chăm sóc người bệnh

  để ý, tìm kiếm

  to look at

  nhìn, ngắm, xem

  xét, xem xét

  that is not the way to look at our proposal: đó không phải là cách xem xét lời đề nghị của chúng tôi

  he will not look at it: nó không thèm nhìn đến cái đó, nó bác bỏ cái đó

  to look away

  quay đi

  to look back

  quay lại nhìn, ngoái cổ lại nhìn

  ngần ngại không muốn tiếp tục công việc đã bắt đầu

  ngừng tiến

  ghé lại gọi lại

  to look back upon (to)

  nhìn lại (cái gì đã qua)

  to look back upon the past: nhìn lại quá khứ

  to look down

  nhìn xuống

  hạ giá

  (+ upon, on) ra vẻ kẻ cả

  to look for

  tìm kiếm

  to look for trouble: chuốc lấy dự phiền luỵ

  đợi, chờ, mong

  to look for news from home: chờ tin nhà

  to look forward to

  mong đọi một cách hân hoan; chờ đợi một cách vui thích

  I am looking forward to your visit: tôi mong chờ anh đến thăm

  to look in

  nhìn vào

  ghé qua thăm, tạt qua, tạt vào

  to look into

  nhìn vào bên trong; xem xét kỹ, nghiên cứu

  to look into a question: nghiên cứu một vấn đề

  nhìn ram quay về, hướng về

  the window of his room looks into the street: cửa sổ buồng nó nhìn ra đường

  to look on

  đứng xem, đứng nhìn

  nhìn kỹ, ngắm

  to look on something with distrust: nhìn cái gì với vẻ nghi ngờ

  (như) to look upon

  to look out

  để ý, chú ý cẩn thận, coi chừng

  look out! there is a step: cẩn thận nhé! có một cái bực cầu thang đấy

  tìm ra, kiếm ra

  to look out someone's address in one's notebook: tìm ra địa chỉ ai trong cuốn sổ tay của mình

  chọn, lựa

  to look out for

  để ý đợi chờ (một cái gì sẽ xảy đến)

  to look out for squalls: đề phòng nguy hiểm

  to look over

  xem xét, kiểm tra

  to look over accounts: kiểm tra các khoản chi thu

  tha thứ, quên đi, bỏ qua

  to look over the faults of somebody: bỏ qua những lỗi lầm của ai

  nhìn bao quát, bao quát, ở cao nhìn xuống

  the high mountain peak looks over the green fields: đỉnh núi cao bao quát cả cánh đồng xanh

  to look round

  nhìn quanh

  suy nghĩ, cân nhắc

  don't make a hurried decision look round well first: đừng nên quyết định vội vàng hây suy nghĩ kỹ đã

  to look throught

  nhìn qua

  to look through the door: nhìn qua cửa

  nhìn kỹ từ đầu đến chân, xem lần lượt, xem kỹ, đọc kỹ; nhìn thấu

  to look through a translation: đọc kỹ một bản dịch

  biểu lộ, lộ ra

  his greed looked through his eyes: lòng tham của nó lộ ra trong đôi mắt

  to look to

  lưu ý, cẩn thận về

  to look to one's manners: cẩn thận trong lời ăn tiếng nói

  look to it that this will not happen again: hây lưu ý đừng để cho điều đó diễn lại nữa

  mong đợi, đợi chờ (ở ai); tin vào, trông cậy vào, chắc vào (ai)

  to look to someone for something: trông cậy vào ai về một cái gì

  dẫn đến, đưa đến; nhìn trước thấy

  to look to a crisis: dẫn đến một cuộc khủng hoảng

  to look toward

  (như) to look to

  to look towards

  (thông tục) nâng cốc, chúc sức khoẻ (ai)

  to look up

  nhìn lên, ngước lên

  tìm kiếm

  to look a work up in the dictionary: tìm (tra) một từ trong từ điển

  (thương nghiệp) lên giá, tăng giá

  the price of cotton is looking up: giá bỗng tăng lên

  (thương nghiệp) phát đạt

  đến thăm

  to look up to

  tôn kính, kính trọng

  every Vietnamese looks up to President HoChiMinh: mọi người Viêt Nam đều tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh

  to look upon

  xem như, coi như

  to look upon somebody as...: coi ai như là...

  to look alive

  nhanh lên, khẩn trương lên

  hành động kịp thời

  to look black

  nhìn giận dữ; trông vẻ giận dữ

  to look blue

  có vẻ đáng chán; có vẻ buồn bực thất vọng

  to look daggers at

  (xem) dagger

  to look down one's nose at

  nhìn với vẻ coi khinh

  to look in the face

  nhìn thẳng vào mặt; nhìn thẳng vào sự việc không chùn bước e ngại

  don't look a gift-horse in the mouth

  (xem) gift-horse

  to look for a needle in a haystack

  (xem) needle

  to look sharp

  đề cao cảnh giác

  hành động kịp thời

  khẩn trương lên, hoạt động lên

  to look through colour of spectacles

  nhìn sự việc không đúng với thực tế; nhìn sự việc qua cặp kính màu

  to look oneself again

  trông có vẻ đã lại người, trông có vẻ đã lại hồn

  to look small

  (xem) small

  to look someone up and down

  nhìn ai từ đầu đến chân (một cách kỹ càng hay khinh bỉ)

  look before you leap

  (xem) leap

 • look

  nhìn, quan sát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • look

  * kỹ thuật

  nhìn

  nhìn, quan sát

  quan sát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • look

  the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually

  he went out to have a look

  his look was fixed on her eyes

  he gave it a good looking at

  his camera does his looking for him

  Synonyms: looking, looking at

  physical appearance

  I don't like the looks of this place

  perceive with attention; direct one's gaze towards

  She looked over the expanse of land

  Look at your child!

  Look--a deer in the backyard!

  give a certain impression or have a certain outward aspect

  She seems to be sleeping

  This appears to be a very difficult problem

  This project looks fishy

  They appeared like people who had not eaten or slept for a long time

  Synonyms: appear, seem

  have a certain outward or facial expression

  How does she look?

  The child looks unhappy

  She looked pale after the surgery

  convey by one's expression

  She looked her devotion to me

  accord in appearance with

  You don't look your age!

  Similar:

  expression: the feelings expressed on a person's face

  a sad expression

  a look of triumph

  an angry face

  Synonyms: aspect, facial expression, face

  spirit: the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people

  the feel of the city excited him

  a clergyman improved the tone of the meeting

  it had the smell of treason

  Synonyms: tone, feel, feeling, flavor, flavour, smell

  search: search or seek

  We looked all day and finally found the child in the forest

  Look elsewhere for the perfect gift!

  front: be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to

  The house looks north

  My backyard look onto the pond

  The building faces the park

  Synonyms: face

  Antonyms: back

  attend: take charge of or deal with

  Could you see about lunch?

  I must attend to this matter

  She took care of this business

  Synonyms: take care, see

  expect: look forward to the probable occurrence of

  We were expecting a visit from our relatives

  She is looking to a promotion

  he is waiting to be drafted

  Synonyms: await, wait

  count: have faith or confidence in

  you can count on me to help you any time

  Look to your friends for support

  You can bet on that!

  Depend on your family in times of crisis

  Synonyms: bet, depend, calculate, reckon