aspect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspect.

Từ điển Anh Việt

 • aspect

  /'æspekt/

  * danh từ

  vẻ, bề ngoài; diện mạo

  to have a gentle aspect: có vẻ hiền lành

  hướng

  the house has a southern aspect: ngôi nhà xoay hướng về hướng nam

  khía cạnh; mặt

  to study every aspect of a question: nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề

  (ngôn ngữ học) thể

 • aspect

  dạng; phía; khía cạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aspect

  * kỹ thuật

  dạng

  hướng

  hướng nhà

  khía cạnh

  toán & tin:

  dạng khía

  phía

  xây dựng:

  mặt nhà định hướng

  phương diện

  điện lạnh:

  mặt phương diện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aspect

  a distinct feature or element in a problem

  he studied every facet of the question

  Synonyms: facet

  a characteristic to be considered

  the beginning or duration or completion or repetition of the action of a verb

  Similar:

  view: the visual percept of a region

  the most desirable feature of the park are the beautiful views

  Synonyms: prospect, scene, vista, panorama

  expression: the feelings expressed on a person's face

  a sad expression

  a look of triumph

  an angry face

  Synonyms: look, facial expression, face