see nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

see nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm see giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của see.

Từ điển Anh Việt

 • see

  /si:/

  * động từ saw

  /saw/, seen

  /seen/

  thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét

  seeing is believing: trông thấy thì mới tin

  I saw him in the distance: tôi trông thấy nó từ xa

  things seen: những vật ta có thể nhìn thấy, những vật cụ thể, những vật có thật

  to see things: có ảo giác

  worth seeing: đáng chú ý

  xem, đọc (trang báo chí)

  I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday: tôi xem báo thấy nói một vệ tinh Liên-xô lại được phóng vào quỹ đạo hôm qua

  hiểu rõ, nhận ra

  I cannot see the point: tôi không thể hiểu được điểm đó

  I do not see the advantage of doing it: tôi không hiểu làm như vậy thì lợi thế nào

  you see: như anh chắc cũng hiểu rõ

  I see: tôi hiểu rồi

  as far I can see: như tôi cố gắng hết sức để hiểu

  trải qua, từng trải, đã qua

  he has seen two regimes: anh ấy đã sống qua hai chế độ

  he will never see 50 again: anh ta đã quá 50 mươi

  to see life: từng trải cuộc sống, lão đời

  to have seen service: có kinh nghiệm, từng trải (người); đã mòn, đã dùng nhiều (vật)

  gặp, thăm; đến hỏi ý kiến (bác sĩ, luật sư...); tiếp

  he refused to see me: anh ấy từ chối không tiếp tôi

  can I see you on business?: tôi có thể gặp anh để bàn công tác không?

  you had better see a lawyer: anh nên đến gặp luật sư, anh nên đến hỏi ý kiến luật sư

  tưởng tượng, mường tượng

  I cannot see myself submitting such an injustice: tôi không thể tưởng tượng rằng mình lại chịu một sự bất công như thế

  chịu, thừa nhận, bằng lòng

  we do not see being made use of: chúng tôi không chịu để người ta lợi dụng chúng tôi

  tiễn, đưa

  to see somebody home: đưa ai về nhà

  giúp đỡ

  to see someone through difficulty: giúp ai vượt khó khăn

  quan niệm, cho là

  I see life differntly now: bây giờ tôi quan niệm cuộc đời là khác rồi

  to see good to do something: cho là cần (nên) làm một việc gì

  chăm lo, lo liệu, đảm đương, phụ trách, bảo đảm

  to see to one's business: chăm lo đến công việc của mình

  to see to it that...: lo liệu để cho...

  điều tra, nghiên cứu, xem xét, kỹ lưỡng

  we must see into it: chúng ta phải đi sâu vào vấn đề ấy

  suy nghĩ, xem lại

  let me see: để tôi suy nghĩ xem đã, để tôi xem đã

  (đánh bài) đắt, cân

  cứ đứng nhìn, trông thấy mà để mặc

  to see somebody struggle with difficulties: thấy ai vật lộn với khó khăn mà cứ đứng nhìn

  to see about

  tìm kiếm, điều tra, xem lại

  chăm nom, săn sóc, lo liệu, đảm đương (việc gì)

  to see after

  chăm nom, săn sóc, để ý tới

  to see into

  điều tra, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng

  hiểu rõ được, thấy rõ được bản chất (của vấn đề gì)

  to see off

  tiễn (ai...)

  to see somebody off at the station: ra ga tiễn ai

  to see out

  hoàn thành, thực hiện đến cùng, làm đến cùng

  sự đến cùng, xem đến hết (một vở kịch...)

  tiễn (ai) ra tận cửa

  to see through

  nhìn thấy, thấy rõ bản chất (sự việc...)

  thực hiện đến cùng, làm đến cùng

  giúp ai vượt được (khó khăn...)

  to see the back of somebody

  trông ai cút khỏi cho rảnh mắt

  to see double

  (xem) double

  to see eyes to eye with somebody

  (xem) eye

  to see [far] into a millstone

  to see through brick wall

  sắc sảo, thông minh xuất chúng

  to see the light

  (xem) light

  to see red

  (xem) red

  to see something done

  giám sát sự thi hành cái gì

  to see one's way to

  (xem) way

  I'll see about

  tôi sẽ phụ trách (bảo đảm) việc ấy

  tôi sẽ xem lại vấn đề ấy

  seeing that

  xét thấy rằng

  seeing that no other course is open to us...: xét thấy rằng không có con đường nào khác cho chúng ta...

  * danh từ

  toà giám mục

  the Holy See; the See of Rome: Toà thánh

  chức giám mục; quyền giám mục

 • see

  thấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • see

  the seat within a bishop's diocese where his cathedral is located

  perceive by sight or have the power to perceive by sight

  You have to be a good observer to see all the details

  Can you see the bird in that tree?

  He is blind--he cannot see

  deem to be

  She views this quite differently from me

  I consider her to be shallow

  I don't see the situation quite as negatively as you do

  Synonyms: consider, reckon, view, regard

  be careful or certain to do something; make certain of something

  He verified that the valves were closed

  See that the curtains are closed

  control the quality of the product

  Synonyms: check, insure, see to it, ensure, control, ascertain, assure

  go to see for professional or business reasons

  You should see a lawyer

  We had to see a psychiatrist

  go to see for a social visit

  I went to see my friend Mary the other day

  receive as a specified guest

  the doctor will see you now

  The minister doesn't see anybody before noon

  see and understand, have a good eye

  The artist must first learn to see

  deliberate or decide

  See whether you can come tomorrow

  let's see--which movie should we see tonight?

  observe as if with an eye

  The camera saw the burglary and recorded it

  accompany or escort

  I'll see you to the door

  Synonyms: escort

  match or meet

  I saw the bet of one of my fellow players

  Similar:

  understand: perceive (an idea or situation) mentally

  Now I see!

  I just can't see your point

  Does she realize how important this decision is?

  I don't understand the idea

  Synonyms: realize, realise

  witness: perceive or be contemporaneous with

  We found Republicans winning the offices

  You'll see a lot of cheating in this school

  The 1960's saw the rebellion of the younger generation against established traditions

  I want to see results

  Synonyms: find

  visualize: imagine; conceive of; see in one's mind

  I can't see him on horseback!

  I can see what will happen

  I can see a risk in this strategy

  Synonyms: visualise, envision, project, fancy, figure, picture, image

  learn: get to know or become aware of, usually accidentally

  I learned that she has two grown-up children

  I see that you have been promoted

  Synonyms: hear, get word, get wind, pick up, find out, get a line, discover

  watch: see or watch

  view a show on television

  This program will be seen all over the world

  view an exhibition

  Catch a show on Broadway

  see a movie

  Synonyms: view, catch, take in

  meet: come together

  I'll probably see you at the meeting

  How nice to see you again!

  Synonyms: run into, encounter, run across, come across

  determine: find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort

  I want to see whether she speaks French

  See whether it works

  find out if he speaks Russian

  Check whether the train leaves on time

  Synonyms: check, find out, ascertain, watch, learn

  visit: go to see a place, as for entertainment

  We went to see the Eiffel Tower in the morning

  attend: take charge of or deal with

  Could you see about lunch?

  I must attend to this matter

  She took care of this business

  Synonyms: take care, look

  go steady: date regularly; have a steady relationship with

  Did you know that she is seeing an older man?

  He is dating his former wife again!

  Synonyms: go out, date

  examine: observe, check out, and look over carefully or inspect

  The customs agent examined the baggage

  I must see your passport before you can enter the country

  experience: go or live through

  We had many trials to go through

  he saw action in Viet Nam

  Synonyms: go through

  interpret: make sense of; assign a meaning to

  What message do you see in this letter?

  How do you interpret his behavior?

  Synonyms: construe