insure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insure.

Từ điển Anh Việt

 • insure

  /in'ʃuə/

  * ngoại động từ

  bảo hiểm (tài sản, tính mệnh)

  đảm bảo, làm cho chắc chắn)

  care insures one against error: sự cẩn thận đảm bảo cho người ta khỏi bị lầm lẫn

  * nội động từ

  ký hợp đồng bảo hiểm

 • insure

  bảo hiểm, đảm bảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • insure

  * kinh tế

  bảo hiểm

  lập hợp đồng bảo hiểm

  nhận bảo hiểm cho (hàng hóa)

  * kỹ thuật

  bảo đảm

  bảo hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insure

  take out insurance for

  Similar:

  see: be careful or certain to do something; make certain of something

  He verified that the valves were closed

  See that the curtains are closed

  control the quality of the product

  Synonyms: check, see to it, ensure, control, ascertain, assure

  guarantee: make certain of

  This nest egg will ensure a nice retirement for us

  Preparation will guarantee success!

  Synonyms: ensure, assure, secure

  cover: protect by insurance

  The insurance won't cover this

  Synonyms: underwrite