ensure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ensure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ensure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ensure.

Từ điển Anh Việt

 • ensure

  /in'ʃuə/

  * ngoại động từ

  bảo đảm

  giành được chắc chắn (cái gì) (cho ai)

  (từ cổ,nghĩa cổ) bảo hiểm

 • ensure

  đảm bảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ensure

  * kinh tế

  bảo đảm

  bảo hiểm

  * kỹ thuật

  bảo đảm

  đảm bảo

  làm chắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ensure

  Similar:

  guarantee: make certain of

  This nest egg will ensure a nice retirement for us

  Preparation will guarantee success!

  Synonyms: insure, assure, secure

  see: be careful or certain to do something; make certain of something

  He verified that the valves were closed

  See that the curtains are closed

  control the quality of the product

  Synonyms: check, insure, see to it, control, ascertain, assure