seek arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seek arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seek arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seek arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seek arm

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cần tìm kiếm