seek area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seek area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seek area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seek area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seek area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng tìm kiếm