seek employment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seek employment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seek employment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seek employment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seek employment

    * kinh tế

    tìm việc làm