seeking funds on the call money market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seeking funds on the call money market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seeking funds on the call money market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seeking funds on the call money market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seeking funds on the call money market

    * kinh tế

    tìm vốn trong thị trường cho vay không kỳ hạn