seed-oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seed-oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seed-oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seed-oil.

Từ điển Anh Việt

  • seed-oil

    * danh từ

    dầu lấy từ hạt