run across nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

run across nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm run across giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của run across.

Từ điển Anh Việt

  • run across

    chạy ngang qua

    ngẫu nhiên gặp, tình cờ gặp (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet