go through nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go through nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go through giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go through.

Từ điển Anh Việt

 • go through

  đi qua

  thảo luận chi tiết; kiểm tra kỹ lưỡng, xem xét tỉ mỉ

  được thông qua, được chấp nhận

  the plan nust go through the emulation committee: kế hoạch phải được ban thi đua thông qua

  thực hiện (đầy đủ nghi thức); theo hết (chương trình khoá học...); hoàn thành (công việc)

  chịu đựng

  to go through hardship: chịu đựng gian khổ

  thấm qua, thấu qua

  bán hết (trong bao nhiêu lần in (sách))

  tiêu hết, tiêu xài nhãn

  to go through all one's money: tiêu xài hét nhãn tiền

  xong; thành công

  his work did not go through: việc anh ấy không thành

  the deal did not go through: việc mua bán không xong

  to go through with

  hoàn thành, làm đến cùng

  to go through with some work: hoàn thành công việc gì (không bỏ dở, làm cho đến cùng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • go through

  Similar:

  experience: go or live through

  We had many trials to go through

  he saw action in Viet Nam

  Synonyms: see

  work through: apply thoroughly; think through

  We worked through an example

  Synonyms: run through

  pass: go across or through

  We passed the point where the police car had parked

  A terrible thought went through his mind

  Synonyms: go across

  devour: eat immoderately

  Some people can down a pound of meat in the course of one meal

  Synonyms: down, consume

  follow through: pursue to a conclusion or bring to a successful issue

  Did he go through with the treatment?

  He implemented a new economic plan

  She followed up his recommendations with a written proposal

  Synonyms: follow up, follow out, carry out, implement, put through