consume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consume.

Từ điển Anh Việt

 • consume

  /kən'sju:m/

  * ngoại động từ

  thiêu, đốt, cháy hết, tàn phá (lửa)

  dùng, tiêu thụ

  this engine consumes a ton of coal per hour: máy này tiêu thụ một tấn than một giờ

  tiêu thụ, lãng phí, bỏ phí

  to consume one's time: tiêu phí thời giờ

  (chỉ động tính từ quá khứ) làm hao mòn, làm héo hon, làm khô héo, làm tiều tuỵ

  to be consumed with grief: héo hon vì đau buồn

  * nội động từ

  cháy đi, tan nát hết

  chết dần, hao mòn, héo hon, mòn mỏi, tiều tuỵ

 • consume

  tiêu dùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • consume

  serve oneself to, or consume regularly

  Have another bowl of chicken soup!

  I don't take sugar in my coffee

  Synonyms: ingest, take in, take, have

  Antonyms: abstain

  spend extravagantly

  waste not, want not

  Synonyms: squander, waste, ware

  destroy completely

  The fire consumed the building

  use up (resources or materials)

  this car consumes a lot of gas

  We exhausted our savings

  They run through 20 bottles of wine a week

  Synonyms: eat up, use up, eat, deplete, exhaust, run through, wipe out

  engage fully

  The effort to pass the exam consumed all his energy

  Similar:

  devour: eat immoderately

  Some people can down a pound of meat in the course of one meal

  Synonyms: down, go through