consumer theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer theory

    * kinh tế

    lý thuyết tiêu dùng