consumer standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer standard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer standard

    * kinh tế

    tiêu chuẩn tiêu dùng