consumer reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer reaction

    * kinh tế

    phản ứng người tiêu dùng