consumeristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumeristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumeristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumeristic.

Từ điển Anh Việt

  • consumeristic

    xem consumerism