consumer tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer tax

    * kinh tế

    thuế tiêu dùng