consumer (c) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer (c) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer (c) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer (c).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer (c)

    * kỹ thuật

    người tiêu dùng