consumer council nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer council nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer council giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer council.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer council

    * kinh tế

    ủy ban (bảo vệ lợi ích) người tiêu dùng