deplete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deplete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deplete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deplete.

Từ điển Anh Việt

 • deplete

  /di'pli:t/

  * ngoại động từ

  tháo hết ra, rút hết ra, xả hết ra; làm rỗng không

  to deplete a base of troops: rút hết quân ở một căn cứ

  làm suy yếu, làm kiệt (sức...)

  (y học) làm tan máu; làm tiêu dịch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deplete

  * kỹ thuật

  làm khô kiệt

  làm thiếu

  thiếu hụt

  hóa học & vật liệu:

  làm nghèo

  làm nghèo quặng

Từ điển Anh Anh - Wordnet