implement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

implement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm implement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của implement.

Từ điển Anh Việt

 • implement

  /'impliment/

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) đồ dùng (đồ đạc quần áo...), dụng cụ, công cụ; phương tiện

  kitchen implements: dụng cụ làm bếp

  the army is an implement of proletarian power: quân đội là một công cụ của chính quyền vô sản

  (Ê-cốt) (pháp lý) sự thi hành, sự thực hiện đầy đủ (giao kèo...)

  * ngoại động từ

  thi hành, thực hiện đầy đủ (giao kèo, khế ước...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cung cấp dụng cụ

  bổ sung

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • implement

  * kinh tế

  đồ dùng

  dụng cụ

  khí cụ

  thi hành (kế hoạch)

  thực hiện (hợp đồng)

  * kỹ thuật

  cài đặt

  dụng cụ

  khí cụ

  lắp đặt

  lắp đặt dụng cụ

  thi hành

  thiết bị

  thực hiện

  xây dựng:

  tài sản, thiết bị

  toán & tin:

  thực thi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • implement

  instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end

  apply in a manner consistent with its purpose or design

  implement a procedure

  Similar:

  enforce: ensure observance of laws and rules;

  Apply the rules to everyone

  Synonyms: apply

  Antonyms: exempt

  follow through: pursue to a conclusion or bring to a successful issue

  Did he go through with the treatment?

  He implemented a new economic plan

  She followed up his recommendations with a written proposal

  Synonyms: follow up, follow out, carry out, put through, go through