fancy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fancy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fancy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fancy.

Từ điển Anh Việt

 • fancy

  /'fænsi/

  * danh từ

  sự tưởng tượng

  sự võ đoán

  tính đồng bóng

  ý muốn nhất thời

  sở thích, thị hiếu

  the fancy: những người hâm mộ (một môn thể thao gì); những người thích (một thú riêng gì); những người hâm mộ quyền Anh

  * tính từ

  có trang hoàng, có trang trí

  fancy dress: quần áo cải trang

  fancy goods: hàng hoá có trang trí đẹp

  nhiều màu (hoa)

  lạ lùng, vô lý

  at a fancy price: với giá đắt lạ lùng

  đồng bóng

  tưởng tượng

  a fancy picture: bức tranh tưởng tượng

  để làm cảnh, để trang hoàng

  fancy pigeon: chim bồ câu nuôi làm cảnh

  * ngoại động từ

  tưởng tượng, cho rằng, nghĩ rằng

  mến, thích

  nuôi (súc vật) làm cảnh, trồng (cây) làm cảnh

  fancy!

  ồ!

  fancy his believing it!

  hắn lại tin cái đó mới lạ chứ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fancy

  * kinh tế

  loại được ưa chuộng

  loại hảo hạng

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khác thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fancy

  a kind of imagination that was held by Coleridge to be more casual and superficial than true imagination

  have a fancy or particular liking or desire for

  She fancied a necklace that she had seen in the jeweler's window

  Synonyms: go for, take to

  not plain; decorative or ornamented

  fancy handwriting

  fancy clothes

  Antonyms: plain

  Similar:

  illusion: something many people believe that is false

  they have the illusion that I am very wealthy

  Synonyms: fantasy, phantasy

  fondness: a predisposition to like something

  he had a fondness for whiskey

  Synonyms: partiality

  visualize: imagine; conceive of; see in one's mind

  I can't see him on horseback!

  I can see what will happen

  I can see a risk in this strategy

  Synonyms: visualise, envision, project, see, figure, picture, image