partiality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partiality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partiality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partiality.

Từ điển Anh Việt

 • partiality

  /,pɑ:ʃi'æliti/

  * danh từ

  tính thiên vị, tính không công bằng

  sự mê thích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • partiality

  an inclination to favor one group or view or opinion over alternatives

  Synonyms: partisanship

  Antonyms: impartiality

  Similar:

  fondness: a predisposition to like something

  he had a fondness for whiskey

  Synonyms: fancy