fancy ice cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fancy ice cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fancy ice cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fancy ice cream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fancy ice cream

    * kinh tế

    kem có hình