seepage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage.

Từ điển Anh Việt

 • seepage

  /'si:pidʤ/

  * danh từ

  sự rỉ ra, sự thấm qua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seepage

  * kỹ thuật

  rỉ

  sự hở

  sự ngấm qua

  sự rò

  sự rò rỉ dầu

  sự thẩm lậu

  sự thấm qua

  sự thấm ra

  thấm

  xây dựng:

  sự nước rỉ ra

  hóa học & vật liệu:

  sự rò rỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seepage

  the process of seeping

  Synonyms: ooze, oozing