seepage analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seepage analysis

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nghiên cứu độ thấm

  sự phân tích thấm

  cơ khí & công trình:

  tính toán thấm