seepage intensity coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage intensity coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage intensity coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage intensity coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage intensity coefficient

    * kỹ thuật

    hệ số thấm