seepage value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage value

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trị số thấm