seepage water drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage water drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage water drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage water drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage water drainage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tháo nước rỉ thấm

    sự tiêu nước thấm