seepage pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage pressure

    * kỹ thuật

    áp lực thấm