seepage of filtration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage of filtration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage of filtration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage of filtration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage of filtration

    * kỹ thuật

    đường thấm