seepage gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage gallery

    * kỹ thuật

    hành lang tiêu nước

    xây dựng:

    hầm thấm nước